Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


จุดประสงค์การเรียนรู้

1.   บอกเคล็ดลับการสร้างงานพรีเซนเตชั่นที่มีประสิทธิผลได้ (K)

2.   ปฏิบัติการสร้างงานพรีเซนเตชั่นของตนเองได้ถูกต้อง  เหมาะสม (P)

3.   ปฏิบัติการนำเสนองานพรีเซนเตชั่นของตนเองได้ถูกต้องตามลำดับ (P)

4.   ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีความรับผิดชอบ (A)