Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการแทรกและแก้ไขข้อความในสไลด์ได้ถูกต้อง (K)

2. บอกความหมายของไอคอนเครื่องมือจัดตำแหน่งข้อความได้ถูกต้อง (K)

3. ปฏิบัติการแทรกและแก้ไขข้อความในสไลด์ได้ (P)

4. ปฏิบัติการกำหนดรูปแบบฟอนต์  เปลี่ยนฟอนต์ขนาดและสีของฟอนต์ได้ถูกต้อง (P)

5. ปฏิบัติการแทรกและเปลี่ยนสไตล์ข้อความด้วย WordArt ได้ (P)

6. ปฏิบัติการจัดตำแหน่งข้อความได้ถูกต้องเหมาะสม (P)

7. ปฏิบัติการใส่ลิสต์ข้อความได้ถูกต้องเหมาะสม (P)

8. ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีความรับผิดชอบ (A)