Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


การเปลี่ยนสีให้กับข้อความ

1. คลิกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนสี

2. คลิกที่ Home

3. คลิกที่สัญลักษณ์   เพื่อเลือกสีสันที่ต้องการผลลััพธ์ที่ได้จะเปลี่ยนไปตามสีที่เราเลือก (ในการเลือกสีควรพิจารณ์สีข้อความให้เด่นชัดเมื่อเทียบกับพื้นหลัง)