Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  อธิบายขั้นตอนการใส่ชุดรูปแบบ (Theme)ให้กับสไลด์ได้ถูกต้อง (K)

2.  บอกวิธีการแทรกรูปภาพแลรูปร่างลงสไลด์ได้ถูกต้อง (K)

3.  ปฏิบัติการใส่ชุดรูปแบบ (Theme) ให้กับสไลด์ได้ (P)

4.  ปฏิบัติการแทรกรูปภาพลงสไลด์ (P)

5.  ปฏิบัติการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink)ได้ถูกต้องเหมาะสม (P)

6.  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีความรับผิดชอบ (A)