Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


การเชื่อมโยงหลายมิติ

ในการเชื่อมโยงหลายมิติสามารถทำได้หลายแบบทั้งแบบที่เป็นข้อความ รูปร่าง รูปวาด รูปภาพ หรือปุ่มดำเนินการ ซึ่งแต่ละแบบก็มีพื้นฐานวิธีการแบบเดียวกันดังต่อไปนี้

1. สร้างรูปที่ต้องการจะทำเป็นจุดเชื่อมโยง ในที่นี้จะใช้กรอบสี่เหลี่ยมดังหมายเลข 1 เมื่อได้รูปร่างแล้วก็นำมาวาดลงบนพื้นที่ว่าในสไลด์ ตามหมายเลข 2 ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความให้คลิกที่หมายเลข 3 แล้วนำมาคลิกที่รูปที่เราวาดก่อนหน้านี้ก็จะได้รูปที่มีข้อความกำกับ2. ทำการตกแต่งรูปจุดเชื่อมโยงของเรา โดยคลิกที่ริบบอน Format ก่อน จากนั้นก็เลือกรูปแบบที่ต้องการ ก็จะได้รูปตามหลายเลข 33. ทำการคัดลอกจุดเชื่อมโยงของเราให้ได้ตามจำนวนที่ต้องการ โดยคลิกที่รูปที่ต้องการคัดลอกแล้วกดปุ่ม Ctrl + C จากนั้นก็คลิกที่ว่างค่อยกดปุ่ม Ctrl + V เพื่อวางรูปที่คัดลอกมา  ทำการจัดให้เรียบร้อยแล้วแก้ไขข้อความดังรูป


4. คลิกขวาที่รูปที่เราต้องการทำเป็นจุดเชื่อมโยง แล้วเลือกคำสั่ง Hyperlink...


5. เมื่อคลิกที่ Hyperlink... จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นดังรูป เพื่อให้เราเลือกว่าจะเลือกการเชื่อมโยมแบบใด ซึ่งมี

  • Existing File or Webpage คือเชื่อมไปยังไฟล์ powerpoint อื่น หรือ เชื่อมโยงไปเว็บไซต์
  • Place in This Document คือ การเชื่อมภายในไฟล์ที่กำลังทำงานอยู่แต่ให้เลือกว่าจะไปที่สไลด์ใด
  • Create New Document คือ การสร้างเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมา
  • E-mail Address คือ เชื่อมไปยังอีเมล์

จากตัวอย่างเลือกการเชื่อมโยงไปยังสไลด์ต่างๆ ภายในไฟล์ทีกำลังเปิดอยู่


เมื่อเสร็จแล้วก็กด OK

กรณีต้องการเชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่นหรือเว็บไซต์ทำดังนี้

ถ้าต้องการเปิดไฟล์อื่นให้เลือกที่ตำแหน่งหมายเลข 2 แต่หากต้องการเชื่อมไปยังเว็บไซต์ให้พิมพ์ชื่อเว็บที่ช่องหมายเลข 3 


เสร็จแล้วปุ่มหนึ่ง ที่เหลือก็ทำเหมือนกันเพียงแต่เลือกไฟล์ หรือ สไลด์ หรือ เว็บที่ต่างกันออกไป