Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


การใส่ Theme (ธีม) ให้กับสไลด์

ขั้นตอนการใส่ธีมให้กับสไลด์มีดังนี้

1. คลิกที่ แท็บ Design 

2. คลิกเลือกรูปแบบธีมที่ต้องการ 
หรือหากไม่มีรูปแบบที่ถูกใจให้คลิกที่สัญลักษณ์ในวงกลมจะมีรูปแบบธีมปรากฏขึ้นให้เลือกอีก
3. เลือกธีมที่ต้องการ รูปแบบสไลด์ของเราจะเปลี่ยนไปตามธีมที่เราเลือก

  •   หากต้องการเลือกธีมจากเว็บไซต์ของไมโครซอฟต์ เลือก More Themes on Microsoft Office Online
  •   หากต้องการเลือกธีมจากที่เราดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องให้เลือก Browse for Themes...
  •   หากต้องการบันทึกธีมไว้ใช้งานครั้งต่อไปให้เลือก Save Current Theme...